Betingelser

Som elev hos MainHouse Music, er man underlagt nedenstående betingelser. Det er derfor vigtigt at disse er gennemlæst, inden undervisningen begynder.

Jeg er som elev indforstået med at:
Jeg som elev/værge har en fuld måneds opsigelse. Det vil sige opsigelsen SKAL være MainHouse Music i hænde senest en måned i forvejen. Altså skal opsigelse for 1., 2., 3., og 4. kvartal senest være videregivet henholdsvis d. 1/12, 1/3, 1/6 eller 1/9. Modtager MainHouse Music først opsigelsen mindre end en måned i forvejen, kan ønsket ikke imødekommes, og eleven hæfter dermed økonomisk for yderligere et kvartal. Eleven har stadig ret til undervisningen i dette kvartal, hvorefter aftalen med MainHouse Music ophører uden videre. Opsigelse SKAL ske via vores Udmeldelsesformular.

Eleven/værgen hæfter for betaling af undervisningen, indtil en skriftlig opsigelse er videregivet og bekræftet af MainHouse Music. Hvis en elev ikke møder op til undervisningen i 5 på hinanden følgende uger, og der ikke er givet besked herom, betragtes tidspunktet for lektionen som ledig og kan tilbydes en ny elev.

Jeg som elev/værge ikke får refunderet lektioner jeg selv har aflyst, hvis dette først sker efter d. 15 i måneden inden pågældende kvartals begyndelse (d. 15/3, 15/6, 15/9 og 15/12). Jeg har mulighed for at aflyse lektioner tre måneder frem inden den kvartalsvise fakturering, (dog maks tre pr. kvartal) som fratrækkes pågældende faktura. Øvrige aflysninger, samt aflysninger videre efter frist, hæfter eleven/værgen selv for.
Lektioner til hvilke eleven ikke har mulighed for at møde op, som følge af Force Majeure, (hændelser hvis tilstedeværelse eller mangel på samme er uden for MainHouse Music’s kontrol), erstattes ligeledes ikke.

De to første lektioner betragtes som en prøveperiode. Eleven/værgen er forpligtiget til at betale for disse to lektioner, ligesom det aftalte tidspunkt er bindende. Eleven kan uden videre melde fra undervisningen, efter 1. eller 2. lektion hvis dette viser sig ikke at have interesse. Er dette tilfældet fremsendes faktura på de afholdte lektioner pr. email eller post. Eleven/værgen hæfter først for betaling af det fulde kvartal ved fremmøde til 3. lektion, hvor eleven vil få udleveret faktura på pågældende kvartal, eller resterende heraf.

Jeg som elev/værge vil få erstattet/refunderet lektioner aflyst af MainHouse Music. Disse vil som udgangspunkt primært blive erstattet hurtigst muligt, via personlig aftale. Kan dette ikke afstedkommes, modregnes den aflyste lektion på først kommende kvartals-faktura.

MainHouse Music forbeholder sig retten til at lade underviserne vikariere for hinanden, i de sjældne tilfælde hvor dette måtte være nødvendigt.
Der kan opstå situationer, hvor musikskolens undervisere finder det nødvendigt at vikariere for hinanden, grundet aktiviteter eller aftaler af en sådan karakter, at musikskolen og underviseren vurderer det uladsiggørligt at aflyse eller udsætte. I sådanne tilfælde vil lektionen forsøgt vikarieret af en anden underviser. Det er den aflysende underviserens ansvar, at videregive information om det igangværende materiale, som eleven og underviseren arbejder på, til vikaren, for i videst muligt udstrækning at bibeholde kontinuiteten i undervisningen. Lektioner foretaget af en vikarierende underviser refunderes ikke, dog vil vi gerne informeres, hvis lektionens indhold har været utilfredsstillende.

Som fast ugentlig elev hos MainHouse Music, er jeg gennem denne aftale indforstået med, at min ugentlige lektion ligger fast, og enhver lektion jeg ønsker ændret, mht. tidspunkt eller andet, udelukkende kan ske, såfremt dette kan lade sig gøre for den pågældende underviser. Dette skal ses som en service MainHouse Music og dets undervisere har mulighed for at tilbyde, og er altså IKKE en løsning som eleven har krav på. Al aflysning af lektioner sker for elevens egen regning.
Dog er det intentionen fra MainHouse Music’s side, at imødekomme alle vore elever, og deres udfordringer hvad angår den daglige planlægning. MainHouse Music håber ligeledes på forståelse fra elevers/forældres side, såfremt en given hændelse skulle forvolde at en lektion bliver udskudt/aflyst.
HUSK, der altid kan ringes på tlf. 41428120 med spørgsmål eller andet.

Jeg som elev/værge er forpligtiget til at betale MainHouse Music rettidigt (dvs. inden den på fakturaen anførte dato). Befinder eleven/værgen sig i en situation der besværliggører dette, skal eleven/værgen rette henvendelse til MainHouse Music, så en personlig aftale kan etableres. Er det udestående beløb ikke betalt rettidigt, og har eleven/værgen ikke rettet henvendelse til MainHouse Music, videresendes fakturaen til Viabill A/S, som varetager rykker/inkassosager for MainHouse Music.

MainHouse Music ikke er en offentlig institution, og dermed ikke nødvendigvis følger ferieperioder som de afvikles af landets folkeskoler. Al ferie ud over nationale helligdage, og øvrige dage hvorpå MainHouse Music holder lukket, som eleven ønsker fratrukket det pågældende kvartals faktura, SKAL være videregivet til MainHouse Music, senest d. 15. i måneden, op til det pågældende kvartals påbegyndelse. Er dette ikke videregivet MainHouse Music rettidigt, hæfter eleven/værgen for det fulde antal lektioner i det pågældende kvartal, og får dermed ikke refunderet aflysninger grundet feriedage. Se ferieplan her på siden.